มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ เรื่อง
1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อน ไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
5 มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ลำดับที่ เรื่อง

1

รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด

2

ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด
3 แนวทางดำเนินการและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของจังหวัด

4

ความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
 
ข้อมูลอื่นๆ
 

จัดทำโดย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0705-6