เข้าติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษาไม้ผลในวังสระปทุม

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และปราชญ์ทุเรียนนนท์ เข้าติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของพืช ตรวจวัดค่าความเป็นกรดของดินที่ปลูกไม้ผล พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษาไม้ผลในวังสระปทุม

 

ปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุมตามแผนประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2560

20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดนนทบุรี คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จ.ส.อ.สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ ปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุมตามแผนประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2560 โดยติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของไม้ผล ตรวจสอบดูโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการรดน้ำใส่ปุ๋ยรอบทรงพุ่มต้นทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ต้นมังคุด การฉีดยาต้นทุเรียน การให้ยาเพื่อลดปัญหาโรคต่างๆ เพื่อให้การเจริญเติบโตของไม้ผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์

 

ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่บริเวณที่พักข้าราชบริพาร ประกอบด้วย ต้นทุเรียนนนท์ ต้นมะม่วงยายกล่ำ ต้นมังคุดสวนนนท์ ต้นกระท้อน และต้นทองหลาง รวม 10 ต้น เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ (ติวานนท์) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ท. ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ (ติวานนท์) ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่บริเวณที่พักข้าราชบริพาร ประกอบด้วย ต้นทุเรียนนนท์ ต้นมะม่วงยายกล่ำ ต้นมังคุดสวนนนท์ ต้นกระท้อน และต้นทองหลาง รวม 10 ต้น เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จะได้กำหนดแผนเข้าไปดูแลเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

 

 เปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต

27 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการ โดยในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอบางกรวย ทั้งด้านการหาพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสม และด้านการจัดการสวนทุเรียน พื้นที่ปลูกทุเรียนอำเภอบางกรวย จำนวน 421 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา เกษตรกร 122 คน โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย 1. สถานีการเสริมรากทุเรียน 2. สถานีการพัฒนาที่ดิน 3. สถานีการบริการจัดการศัตรูพืช 4. สถานีระบบการให้น้ำทุเรียน 5. สถานีการจัดการสวนทุเรียนนนท์  

นำณะเจ้าหน้าที่ และปราชญ์ทุเรียนนนท์ เข้าปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาไม้ผล(ทุเรียน มังคุด)ในวังสระปทุม กรุงเทพฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่ 19 มกราคม 2560
1 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี นำณะเจ้าหน้าที่ และปราชญ์ทุเรียนนนท์ เข้าปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาไม้ผล(ทุเรียน มังคุด)ในวังสระปทุม กรุงเทพฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำเดือน มกราคม 2560

2 นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย เกษตรอำเภอบางกรวย พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยที่เหมาะสมกับพื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(่เตรียมพร้อม) ประจำปีงบประมาณ 2560 เกษตรกร จำนวน 25 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดัยอำเภอบางกรวย จ.นนทบุรีี

3 นายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวิสิฐศักดิ์ ว่องประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชดำเนินการจัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัดนนทบุรี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย พัฒาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช ระดับอำเภอ/จังหวัด/ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืช จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

4 นางมะลิ บุญนาน เกษตรอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนางสาวศศิวลัย นพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการทำแหนมเห็ด โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2560 โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เข้าร่วม จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5 นางสาวศศิวลัย นพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะด้านการเกษตร และฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2560 เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า และสนับสนุนก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โดยมีสมาชิกยุว ฯ เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

ปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุมตามแผนประจำปี 2560 ครั้งที่ 5

16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดนนทบุรี คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จ.ส.อ.สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ และนายกิตติ มั่นกตัญญู ปราชญ์ทุเรียนนนท์ ปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุมตามแผนประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของไม้ผล ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน การรดน้ำใส่ปุ๋ยรอบทรงพุ่มต้นทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ต้นมังคุด การเสริมรากทุเรียนและการทำรางวงเวียน เพื่อให้การเจริญเติบโตของไม้ผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์