ความเป็นมา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวดนนทบุรี 


ความเป็นมา 

จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554                                               โดยดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. ประกอบด้วย 3 กรอบการดําเนินงาน คือ

1. กรอบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร

2. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

3. กรอบการสร้างจิตสํานึก ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
โดย อพ.สธ. ได้มีประกาศ ที่ อพ.สธ. 51/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน2564แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มี ดร.อําพล เสนาณรงค์
และศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร เป็นกรรมการที่ปรึกษา เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อํานวยการ อพ.สธ. เป็นประธานกรรมการ รองผู้อํานวยการ อพ.สธ. เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อํานวยการและอธิบดีหน่วยงานต่างๆ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เป็นกรรมการรองหัวหน้าสํานักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
และประกาศ ที่ อพ.สธ. 227/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีทั้ง 2 ท่าน เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และปลัดจังหวัดนนทบุรีเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี นายอําเภอ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นกรรมการ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือ
เกษตรกรและโครงการพิเศษ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดนนทบุรีมีคําสั่ง ที่ 455/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานประสานการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประกอบด้วย 4 คณะทํางาน คือ

1. คณะทํางานจัดทําแผนแม่บท มี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทํางาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฯ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี เป็นรองประธานฯ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีเป็นเลขานุการฯ

2. คณะทํางานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีเป็ นประธานฯ ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีเป็นเลขานุการฯ

3. คณะทํางานตามกรอบการใช้ประโยชน์ มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฯ
หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็น
เลขานุการ

4. คณะทํางานตามกรอบการสร้างจิตสํานึกประกอบด้วย

– 4.1 คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน
ฯ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีเป็น
เลขานุการฯ
– 4.2 คณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นประธานฯ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
เป็นเลขานุการฯ

ผลการดําเนินงาน

1. จังหวัดนนทบุรีได้จัดทําแผนแม่บท อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ประกอบด้วย 3 กรอบการดําเนินงาน 4 กิจกรรม มีหน่วยงานที่ร่วมสนอง  พระราชดําริ จํานวน 19 หน่วยงาน จํานวน 54 โครงการ ได้แก่
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 โครงการ
2) สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 โครงการ
3) สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 โครงการ
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 3 โครงการ
5) เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 1 โครงการ
6) เทศบาลปากเกร็ด จํานวน 2 โครงการ
7) เทศบาลเมืองบางบัวทอง จํานวน 1 โครงการ
8) เทศบาลตําบลบางสีทอง จํานวน 4 โครงการ
9) เทศบาลตําบลไทรม้า จํานวน 1 โครงการ
10) องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักน้อย จํานวน 14 โครงการ
11) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด จํานวน 2 โครงการ
12) องค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด จํานวน 8 โครงการ
13) องค์การบริหารส่วนตําบลไทรใหญ่ จํานวน 2 โครงการ
14) องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ จํานวน 4 โครงการ
15) องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์ จํานวน 1 โครงการ
16) องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร จํานวน 4 โครงการ
17) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จํานวน 1 โครงการ
18) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 1 โครงการ
19) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน 1 โครงการ

2. จังหวัดนนทบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริทบทวน/ปรับแผน ปฏิบัติการ อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562 แผนแม่บท อพ.สธ. จังหวัดนนทบุรี ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2564) ซึ่งขณะนี้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างประสานและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ
**************************

Comments are closed.