แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์

  1. กรณีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้ใช้มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 6 เดือน
  2. กรณีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ให้นำเสนอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ โดยให้จังหวัดพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ
  3. ให้คณะกรรมการฯระดับจังหวัด พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ตั้งแต่จำนวน 1 รายการขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อรวมทั้งระบบ หรือแยกเป็นรายอุปกรณ์
  4. กรณีใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ http://www.mict.go.th
  5. กรณีไม่ตรงตามข้อ 4 ให้ดำเนินการดังนี้
    1. เปรียบเทียบราคา จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปรียบเทียบ ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
    2. ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบตามข้อ 5A เช่น อุปกรณ์ดังกล่าวมีขายเพียงยี่ห้อเดียว หรือมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเพื่อความเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่ ให้เปรียบเทียบราคา จำนวน 3 บริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้ง 3 บริษัท
This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.