แบบฟอร์ม/ตัวอย่างโครงการ

: : คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย(.pdf) : :

: : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทย กำหนดแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เป็น 2 แบบ ดังนี้ : :

1. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (.pdf)

1.1 เอกสารแนบที่ 1 (เพิ่มเติม ข้อ 9. ลักษณะงานหรือระบบงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้)

2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (.pdf)

: : ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว : :

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.