Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์

กรณีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้ใช้มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 6 เดือน กรณีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ให้นำเสนอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ โดยให้จังหวัดพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯระดับจังหวัด พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ตั้งแต่จำนวน 1 รายการขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อรวมทั้งระบบ หรือแยกเป็นรายอุปกรณ์ กรณีใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ http://www.mict.go.th กรณีไม่ตรงตามข้อ 4 ให้ดำเนินการดังนี้ เปรียบเทียบราคา จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปรียบเทียบ ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากัน … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

UPS ความเหมือนที่แตกต่าง Off-line กับ On-line รู้จักระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่มีขายในปัจจุบัน (.pdf) เอกสารความรู้ ลำดับที่ 1/2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (.pdf) เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 8/ปีงบประมาณ 2554 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(.pdf)     เอกสารความรู้ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (.pdf

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี นบ 0017.1/ว2903 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยและการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย) คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2201/2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างโครงการ

: : คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย(.pdf) : : : : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทย กำหนดแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เป็น 2 แบบ ดังนี้ : : 1. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (.pdf) 1.1 เอกสารแนบที่ 1 (เพิ่มเติม ข้อ 9. ลักษณะงานหรือระบบงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้) 2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (.pdf) : : … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) นบ 0017.2/ว3550 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว2553 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและหลุ่มจังหวัด การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน มท 0309.5/ว10 ลว 16 มีนาคม 2558 เรื่อง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลขอเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ นบ0017.2/ว4471 … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

วาระการประชุม/รายงาน

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 (.pdf) update 15 มี.ค.60 และหนังสือส่งถึงหน่วยงาน (นบ0017.2/ว1310 ลว 17 มี.ค.60) ครั้งที่ 2/2560 (.pdf) และหนังสือส่งถึงทุกหน่วยงาน (นบ0017.2/ว4425) ครั้งที่ 3/2560 (.pdf) และหนังสือส่งถึงทุกหน่วยงาน (นบ0017.2/ว5211 ลงวันที่ 10 ส.ค.60) ครั้งที่ 4/2560 (.pdf) และหนังสือส่งถึงทุกหน่วยงาน (นบ0017.2/ว6382 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560) ครั้งที่ 5/2560 (.pdf) update 20 ตุลาคม … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 0-25284700 ต่อ 14126, 14127 โทรสาร : 0-25284700 กด 14155, 14166, 14177 HotLine (มท.) : 14126 E-mail: jullapan (at) hotmail (dot) com

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น