เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

วาระการประชุม/รายงาน

รายงานการประชุม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์

  1. กรณีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้ใช้มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 6 เดือน
  2. กรณีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ให้นำเสนอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ โดยให้จังหวัดพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ
  3. ให้คณะกรรมการฯระดับจังหวัด พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ตั้งแต่จำนวน 1 รายการขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อรวมทั้งระบบ หรือแยกเป็นรายอุปกรณ์
  4. กรณีใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ http://www.mict.go.th
  5. กรณีไม่ตรงตามข้อ 4 ให้ดำเนินการดังนี้
    1. เปรียบเทียบราคา จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) แล้วใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง ทั้งนี้ คุณลักษณะพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปรียบเทียบ ต้องมีคุณลักษณะที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
    2. ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบตามข้อ 5A เช่น อุปกรณ์ดังกล่าวมีขายเพียงยี่ห้อเดียว หรือมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเพื่อความเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่ ให้เปรียบเทียบราคา จำนวน 3 บริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้ง 3 บริษัท
Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

UPS ความเหมือนที่แตกต่าง Off-line กับ On-line

รู้จักระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่มีขายในปัจจุบัน (.pdf)

เอกสารความรู้ ลำดับที่ 1/2558

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (.pdf)

เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 8/ปีงบประมาณ 2554 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(.pdf)

 

 

เอกสารความรู้ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (.pdf

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างโครงการ

: : คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย(.pdf) : :

: : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทย กำหนดแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เป็น 2 แบบ ดังนี้ : :

1. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (.pdf)

1.1 เอกสารแนบที่ 1 (เพิ่มเติม ข้อ 9. ลักษณะงานหรือระบบงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้)

2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (.pdf)

: : ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว : :

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-25284700 ต่อ 14126, 14127
โทรสาร : 0-25284700 กด 14155, 14166, 14177
HotLine (มท.) : 14126
E-mail: jullapan (at) hotmail (dot) com

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น