เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

วาระการประชุม/รายงาน

รายงานการประชุม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

UPS ความเหมือนที่แตกต่าง Off-line กับ On-line

รู้จักระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่มีขายในปัจจุบัน (.pdf)

เอกสารความรู้ ลำดับที่ 1/2558

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (.pdf)

เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 8/ปีงบประมาณ 2554 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(.pdf)

 

 

เอกสารความรู้ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (.pdf

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างโครงการ

: : คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย(.pdf) : :

: : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทย กำหนดแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เป็น 2 แบบ ดังนี้ : :

1. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (.pdf)

1.1 เอกสารแนบที่ 1 (เพิ่มเติม ข้อ 9. ลักษณะงานหรือระบบงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้)

2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (.pdf)

: : ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว : :

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-25284700 ต่อ 14126, 14127
โทรสาร : 0-25284700 กด 14155, 14166, 14177
HotLine (มท.) : 14126
E-mail: jullapan (at) hotmail (dot) com

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น