เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 1. หนังสือนำส่งโครงการ
 2. แบบ คกก.มท.01 PDFXLSODS
 3. แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  - ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท คลิกที่นี่ หรือ
  - ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท คลิกที่นี่
 4. กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ต้องแสดงเอกสารการสืบราคาท้องตลาด 3 ราย + 1 เว็บไซต์ เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา
  (หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน และแสดงการคำนวณเป็นเงินบาท พร้อมระบุวันที่ในการคำนวณให้ชัดเจน)
 5. กรณีจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม/เว็บไซต์ ต้องแสดงแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ คลิกที่นี่
  ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีราคากลาง คลิกที่นี่
 6. กรณีจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ อปท.
  ต้องแสดงแบบ คกก.มท.04 PDFXLSODS และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา PDF
จังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจ รายงานให้กระทรวงทราบ
 • รายงานผลการจัดหาภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (แบบ คกก.มท.03) PDFXLSODS
 • รายงานผลการพิจารณาทุก 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค., เม.ย.-ก.ย.) (แบบ คกก.มท.01) PDFXLSODS

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี และหนังสือจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แผนผังขั้นตอนการพิจารณาโครงการ

 1. หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.2/4679 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด
 2. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 679/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องดทรทัศนืวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
 3. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 535/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี
 4. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 536/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี และหนังสือจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

วาระการประชุม/รายงาน

รายงานการประชุม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

UPS ความเหมือนที่แตกต่าง Off-line กับ On-line

รู้จักระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่มีขายในปัจจุบัน (.pdf)

เอกสารความรู้ ลำดับที่ 1/2558

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (.pdf)

เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 8/ปีงบประมาณ 2554 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สาระน่ารู้ ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(.pdf)

 

 

เอกสารความรู้ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (.pdf

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างโครงการ

: : คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย(.pdf) : :

: : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทย กำหนดแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เป็น 2 แบบ ดังนี้ : :

1. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (.pdf)

1.1 เอกสารแนบที่ 1 (เพิ่มเติม ข้อ 9. ลักษณะงานหรือระบบงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้)

2. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท (.pdf)

: : ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว : :

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-25284700 ต่อ 14126, 14127
โทรสาร : 0-25284700 กด 14155, 14166, 14177
HotLine (มท.) : 14126
E-mail: jullapan (at) hotmail (dot) com

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น