ข่าวประกวดราคา
ลำดับที่
ที่
เรื่อง
ส่วนราชการ
943
นบ 0020.3/ว 1882 ลว 26 ธ.ค.51 - ประมูลประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแนวคันดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 6-7 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โยธาธิการและผังเมือง
942
สธ 0405.36/10035 ลว 22 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อยา Risedronate sodium tablet 35 mg.
สถาบันบำราศนราดูร
941
มท 0837.1/2757 ลว 25 ธ.ค.51

- สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลเมืองบางกรวย
- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย สำหนับโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 2 โรงเรียน

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
940
นบ 0028(1)/1606 ลว 23 ธ.ค.51 ขายทอดตลาดพัสดุสำนักงานและพัสดุคอมพิวเตอร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
939
ศธ 0655.10/2016 ลว 24 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อพัสดุ ของแผนกวิชาการและเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
938
พม 0303.33/2361 ลว 25 ธ.ค.51 สอบราคาจ้างเลขที่ 1/2552 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเยี่ยใญาติ 1 หลัง ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 22 เดือนธันวาคม 2551
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านปากเกร็ด
937
กษ 0320/685 ลว 24 ธ.ค.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองรางจันทร์ ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
กรมชลประทาน
936
คค 0625/พ.2/653 ลว 22 ธ.ค.51 ยกเลิกประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.11/E/8/2551 งานขยายผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3215
สำนักงานหลวงที่ 11
935
คค 0706/นบ/2196 ลว 24 ธ.ค.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
นนทบุรี

934
นบ 52005/7238 ลว 24 ธ.ค.51 การใช้สถานที่กลาง (ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี) ในการยื่นซองสอบราคา/ประกวดราคา
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
933
นบ 52005/ว 7123 ลว 19 ธ.ค.51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล.5 ชั้น โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรก (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางแพรกเหนือ) ครั้งที่ 2
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
932
สธ 0203.0925/ว 1531 ลว 17 ธ.ค.51 รับสมัครบุคคลเพื่อสิบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
931
คค 0625/พ.2/649 ลว 16 ธ.ค.51 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน)
สำนักงานหลวงที่ 11
930
มท 0837.1/2711 ลว 19 ธ.ค.51 สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางใหญ่
929
นบ 52802/3649 ลว 19 ธ.ค.51 ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2552 โรางการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) และโครงการก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสุนทรธรรมิการาม
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง
928
กห 0445/1233 ลว 19 ธ.ค.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผลิตกระโจมชนิดต่างๆ จำนวน 7 รายการ
กรมพลาธิการทหารบก
927
นบ 51021/8309 ลว 19 ธ.ค.51 ข่าวประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดทำเสื้อยืดคอปก แขนสั้นสีขาว จำนวน 19,117 ตัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี
926
สธ 0405.36/9933 ลว 19 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อยา Valsartan 160 mg.
สถาบันบำราศนราดูร
925
คค.0625/พ.2/650 ลว 16 ธ.ค.51 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน)
สำนักงานหลวงที่ 11
924
คค.0625/พ.2/651 ลว 18 ธ.ค.51 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด
สำนักงานหลวงที่ 11
923
นบ 51021/8302 ลว 19 ธ.ค.51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดทำเสื้อคอปก แขนสั้นสีขาว จำนวน 19,117 ตัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี
922
นบ 51021/8305 ลว 19 ธ.ค.51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดทำเสื้อคอปก แขนสั้นสีขาว จำนวน 19,117 ตัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี
921
นบ 0028(1)/ว 1587 ลว 19 ธ.ค.51 ประมูลเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12-15 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี
920
นบ 52403/2199 ลว 18 ธ.ค.51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551
สำนักงานเทศบางบางศรีเมือง
919
นบ 52005/7098 ลว 18 ธ.ค.51 สอบราคาจัดจ้างเหมาจัดทำอาหาร การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
918
นบ 52005/7099 ลว 18 ธ.ค.51 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์นิตยสาร "นครนนท์วาไรตี้"
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
917
นบ 0028(1)/1573 ลว 17 ธ.ค.51 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และซ่อมแซม สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี
916
คค.0625/พ.2/645 ลว 9 ธ.ค.51 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน)
สำนักงานหลวงที่ 11
915
สธ 0405.36/9873 ลว 17 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อยา Gabapentin tablet 600 mg.
สถาบันบำราศนราดูร
914
สธ 0405.36/9854 ลว 16 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อยา Alfuzosin 10 mg.tablet.
สถาบันบำราศนราดูร
913
นบ 52403/2171 ลว 16 ธ.ค.51 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน
สำนักงานเทศบางบางศรีเมือง
912
นบ 52403/2193 ลว 17 ธ.ค.51 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคล้ายแก้ว 2
สำนักงานเทศบางบางศรีเมือง
911
คค 0625/พ.2/2759 ลว 9 ธ.ค.51 ขายทอดตลาดยางรถยนต์ และเศษเหล็ก งานเงินทุนหมุนเวียน
แขวนการทาง กรมทางหลวง
910
คค 0625/พ.2/2759 ลว 9 ธ.ค.51 ขายทอดตลาดยางรถยนต์ และเศษเหล็ก งานเงินทุนหมุนเวียน
แขวนการทาง กรมทางหลวง
909
กห 0445/1220 ลว 17 ธ.ค.51 กระกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างตัดเย็บชุดปกติคอพับ (เสื้อคอพับแขนยาวและกางเกงขายาวแบบปกติสีกากีแกมเขียว)
กรมพลาธิการทหารบก
908
ศธ 04077.019/604 ลว 16 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้งและเดินระบบ ไฟฟ้า ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ร.ร.เตรียมอุดมศักษาน้อมเกล้า
นนทบุรี
907
ศธ.0522.01/ว 6211 ลว 16 ธ.ค.51 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
906
มท 0837.1/2659 ลว 16 ธ.ค.51 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
905
นบ 0020.3/1287 ลว 26 ธ.ค.51 ประมูลประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแนวคันดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 6-7 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
904
คค 0706/นบ/008/2552 ลว 23 ธ.ค.51 จ้างเหมาก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนนครอนทร์(กม.9+020) ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานทางหลวงชนบท
903
คค 0706/นบ/007/2552 ลว 23 ธ.ค.51 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟังติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 3 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานทางหลวงชนบท
902
คค 0706/นบ/009/2552 ลว 23 ธ.ค.51 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานทางหลวงชนบท
901
นบ 52005/7057 ลว 16 ธ.ค.51 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาดขวัญ
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
900
นบ 52005/7059 ลว 16 ธ.ค.51 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงดัดแปลงห้องสุขาอนุบาลอาคารเรียนหลังเก่า โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
899
นบ 52005/7062 ลว 16 ธ.ค.51 สอบราคาจัดซื้อร่มพับ 2 ตอน จำนวน 2040 คัน
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
898
นบ 52005/7055 ลว 16 ธ.ค.51 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางเขน
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
897
สธ 0316/10514 ลว 16 ธ.ค.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาทำความสะอาดสถาบัน โรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก
896
กห 0445/1209 ลว 12 ธ.ค.51 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อรถยกใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดต่างๆ
กรมพลาธิการทหารบก
895
ศธ 0655.10/1968 ลว 12 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามบัญชีประมาณการ จำนวน 15 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
894
นบ 52103/3466 ลว 16 ธ.ค.51 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
สำนักงานเทศบาลเมือง
บางบัวทอง
893
สธ 0405.14/9765 ลว 12 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์เบาหวาน
สถาบันบำราศนราดูร
892
สธ 0405.14/9775 ลว 12 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อไหมและเอ็นเย็บแผล
สถาบันบำราศนราดูร
891
พม 0303.33/2298 ลว 11 ธ.ค.51 สอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านปากเกร็ดตระการ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านปากเกร็ดตระการ
890
นบ 52005/6959 ลว 11 ธ.ค.51 สอบราคาจัดซื้อเป้สะพายหลังงานวันเด็ก ประจำปี 2552
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
889
นบ 52005/ว 6958 ลว 11 ธ.ค.51 สอบราคาจ้างเหมาปูแผ่นยางกันกระแทกบริเวณเครื่องเด็กเล่นภายในอุทยานมกุฏรนมสราญ
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
888
สธ 0405.36/9733 ลว 11 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อยา Tenofovir disoproxil fumarate tablet 300 mg.
สถาบันบำราศนราดูร
887
สธ 0405.36/9753 ลว 12 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อยา Lansoprazole Fast Disintegrating tablet 30 mg.
สถาบันบำราศนราดูร
886
ศธ 0407.019/577 ลว 15 ธ.ค.51 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ร.ร.เตรียมอุดมศักษาน้อมเกล้า
นนทบุรี
885
กห 0445/1196 ลว 12 ธ.ค.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผลิตรองเท้าคอมแบทบู๊ท จำนวน 1 รายการ
กรมพลาธิการทหารบก
884
กห 0445/1173 ลว 11 ธ.ค.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผลิตรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีดำ)
กรมพลาธิการทหารบก
883
กห 0445/1184 ลว 19 ธ.ค.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
กรมพลาธิการทหารบก
882
มท 0837.1/2637 ลว 15 ธ.ค.51 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
881
กห 0445/1158 ลว 9 ธ.ค.51 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อจักรชนิดต่างๆ
กรมพลาธิการทหารบก
880
คค 0625/พ.2/643 ลว 4 ธ.ค.51 ยกเลิกประกาศผลการประกวดราคาจ้าง เลขที่ สทล.11/1/2550 งานก่อสร้างสะพานลอย คนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 3344 โครงการบริหารจัดการทางหลวงของ ประเทศไทย (สัญญาเงินกู้โลกเลขที่ LN 4721 TH)
สำนักงานหลวงที่ 11
879
ศธ 0522.01/ว 6119 ลว 9 ธ.ค.51 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
878
นบ 51021/8092 ลว 11 ธ.ค.51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถมที่ดิน สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
877
นบ 51021/8064 ลว 9 ธ.ค.51 รายงานผลการยื่น-เปิดซองประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในโครงการศูนย์บริหารกายภาพบำบัด สำหรับคนพิการในชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
876
นบ 51021/8059 ลว 9 ธ.ค.51 รายงานผลการยื่น-เปิดซองประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อชุดนักกีฬากรีฑา จำนวน 900 ชุด เพื่อใช้ในการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
875
นบ 51021/7718 ลว 25 พ.ย.51 รายงานผลการยื่น-เปิดซองประกวดราคา สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัล จำนวน 167 ใบและจัดทำเหรียญรางวัล จำนวน 3000 เหรียญ สำหรับใช้ในการแข่งขันตามจัดการ แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Nonthaburi Swimming 2008
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
874
นบ 51021/7480 ลว 18 พ.ย.51 รายงานผลการยื่น-เปิดซองประกวดราคา สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน "ส่งเสริมการตลาด ด้านการเกษตร"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
873
กค 0708/ ลว 8 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ
กรมสรรพากร
872
นบ 51021/8096 ลว 11 ธ.ค.51 รายงานผลการยื่น-เปิดซองประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน มัธยมแห่งใหม่ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 30 ไร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
871
นบ 51021/8102 ลว 11 ธ.ค.51 รายงานผลการยื่น-เปิดซองประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
870
นบ 51021/8104 ลว 11 ธ.ค.51 รายงานผลการยื่น-เปิดซองประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
869
นบ 51021/8089 ลว 11 ธ.ค.51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถมที่ดิน สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
868
มท 5440-3-1/23702 ลว 3 ธ.ค.51-เริ่มแฟ้ม2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551 สำนักงานประปาสาขานนทบุรี
สำนักงานประปาสาขานนทบุรี
867
นบ 0020.3/256 ลว 16 ธ.ค.51 ประกวดราคางานก่อสร้างคันดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 6-7 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
866
- ประมูลประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนัง ค.ส.ล.ป้องกันน้ำท่วม บริเวณวัดไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-
865
นบ 52403/2112 ลว 8 ธ.ค.51 การรายงานผลการยื่น - เปิดซองประกวดราคาและสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
สำนักงานเทศบางบางศรีเมือง
864
นบ 52403/2113 ลว 8 ธ.ค.51 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551
สำนักงานเทศบางบางศรีเมือง
863
กห 0445/1134 ลว 3 ธ.ค.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม
กรมพลาธิการทหารบก
862
กห 0445/1147 ลว 3 ธ.ค.51 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อวัสดุซ่อมเตาหุงต้ม ชนิดใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง
กรมพลาธิการทหารบก
861
ศธ 0522.01/ว 6037 ลว 2 ธ.ค.51 ประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
860
มท 0837.1/2611 ลว 9 ธ.ค.51 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟสลับช่องจราจร บริเวณปากทางบางกรวย
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
859
มท 0837.1/2609 ลว 9 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
858
สธ 0405.36/9648 ลว 8 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อยา Saquinavir film coated tablet 500 mg.
สถาบันบำราศนราดูร
857
สธ 0405.36/9634 ลว 4 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อยา Erythropoetin alfa 4000 iu/0.4 ml.
สถาบันบำราศนราดูร
856
ศธ 0655.10/1918 ลว 4 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อ วัสดุตามบัญชีประมาณการ จำนวน 49 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
855
พน 0204.1/ว 1318 ลว 1 ธ.ค.51 สอบราคาซื้อรถตู้ 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 คัน
ศูนย์วิชาการและบริหารข้อมูล
พลังงานภูมิภาคที่ 1
854
ศธ 0655.10/1897 ลว 28 พ.ย.51 สอบราคาซื้อวัสดุ ตามบัญชีประมาณการ จำนวน 130 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
853
สธ 0405.14/9491 ลว 28 พ.ย.51 สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ LH 750
สถาบันบำราศนราดูร
852
สธ 0405.14/9499 ลว 28 พ.ย.51 สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง ด้วยเครื่องอัตโนมัติ D-10
สถาบันบำราศนราดูร
851
สธ 0405.14/9507 ลว 28 พ.ย.51 สอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับเครื่องอัตโนมัต Stat Profile Phox Plus
สถาบันบำราศนราดูร
850
กห 0445/1121 ลว 27 พ.ย.51 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อร่มบุคคลหลัก M.C.1-1C และร่มช่วย T-10R จำนวน 2 รายการ
กรมพลาธิการทหารบก
849
กห 0445/1107 ลว 27 พ.ย.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผลิตกางเกงลำลอง (สีการกีแกมเขียว)
กรมพลาธิการทหารบก
848
กห 0445/1094 ลว 27 พ.ย.51 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่องสีดำ (แบบ2 ปรับปรุงใหม่)
กรมพลาธิการทหารบก
847
มท 0837.1/2586 ลว 3 ธ.ค.51 - สอบราคาจ้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือของเดิมเป็นแพเพื่อการท่องเที่ยวริมน้ำ และก่อสร้างโป๊ะท่าเที่ยบเรือใหม่บริเวณท่าน้ำวัดบางพัง
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เรื่องผลการสอบราคาจ้าง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us : Tel. 0 2580 0705-6
e-mail address: nonthaburi@moi.go.th