Page 9 - สมุดภาพนนทบุรี | ประมวลภาพเก่าของจังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวนนทบุรี
P. 9

หรือมองเห็นว่าเป็นของส่วนตัว ไม่มีความส�าคัญพอที่จะน�ามาตีพิมพ์ได้ คณะท�างาน

                   ได้ยืนยันว่าหากเป็นภาพที่แสดงวิถีชีวิตของสังคม เช่น การแต่งกาย ทรงผม ขบวนแห่
                   นาค เมรุตั้งศพ พิธีแต่งงาน เหล่านี้ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น เพราะท�าให้คนรุ่นหลังทราบว่า
                   บ้านเมืองนั้นๆ มีประเพณีอย่างไร

                      ส�าหรับภาพที่เคยตีพิมพ์มาก่อนในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ให้ถือเป็นเอกสาร
                   ชั้นรอง ยังไม่ส�าคัญหรือชัดเจนเท่าภาพถ่ายต้นฉบับ หากจ�าเป็นจริงๆ จึงจะน�ามาลง

                      วิธีการค้นหาภาพ คณะท�างานจะต้องออกเดินไปตามแหล่งต่างๆ ที่ผู้น�าชุมชน
                   ช่วยชี้แนะ เช่น ร้านถ่ายรูปเก่า วัดนั้นวัดนี้ บ้านนั้นบ้านนี้ (ดูรายละเอียดในบันทึก
                   หมายเหตุการท�างานท้ายเล่ม) เมื่อได้พบเจ้าของภาพแล้วก็ให้ช่างภาพมืออาชีพประจ�า
                   คณะตั้งแท่นก็อปปี้กันเดี๋ยวนั้น และส่งคืนทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความหลงลืมสับสน

                      ในการเก็บภาพ คณะท�างานจะสอบถามเจ้าของว่าภาพนั้นเป็นภาพใคร ท�า
                   อะไร ที่ไหน เมื่อไร พร้อมกันนั้นก็ขออนุญาตจดบันทึกบนหลังภาพด้วยตัวดินสอ และ
                   กระดาษบันทึกเพื่อเป็นเครื่องช่วยจ�า เพื่อให้ทุกคนไม่ว่าสมัยใดได้ทราบที่มาโดยง่าย

                      เมื่อก็อปปี้แล้วก็น�าภาพทั้งหมดมาคัดเลือกให้เหมาะสมกับความหนาของ
                   หนังสือประมาณ ๒๔๐ หน้า พร้อมค�าบรรยายและชื่อเจ้าของภาพ ภาพที่ได้จากการ
                   ออกงานสนามนี้ ส่วนใหญ่จะเกินหน้ากระดาษ จึงจ�าเป็นต้องตัดทอนภาพออกไป

                   ไม่น้อย หากมีโอกาสต่อไปคงอาจจะน�ามาจัดพิมพ์อีกได้ ซึ่งหนังสือ สมุดภำพนนทบุรี
                   เล่มนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการบันทึกประวัติศาสตร์นนทบุรีด้วยภาพ เมื่อมีความ
                   พร้อมและมีโอกาสจึงหวังว่าจะได้มีหนังสือสมุดภาพของนนทบุรีเล่มต่อๆ ไปที่เป็นฝีมือ

                   ของผู้คนนนทบุรีในภายภาคหน้าก็เป็นได้
                      ในนามของคณะท�างาน ผู้เขียนขอขอบพระคุณ นายภานุ แย้มศรี และชาว
                   นนทบุรีทุกท่านที่มีส่วนในการจัดท�าหนังสือสมุดภาพนนทบุรี แต่การรวบรวมภาพถ่าย

                   และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของนนทบุรีคงไม่ได้จบแค่นี้ เพราะนนทบุรียังมีของดีให้
                   บันทึกอีกมากมาย

                                                เอนก นำวิกมูล
                                     วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                                    คณะท�างานหนังสือสมุดภาพนนทบุรีเข้าคารวะ
                                    นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
                                    (นั่งเก้าอี้) ณ ห้องท�างานศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
                                    เพื่อรับนโยบายในการท�างานและวางแผนประสานงาน
                                    กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี
                                    เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                                    (แถวหลังจากซ้าย นายสุปรีดิ์ ณ นคร
                                    นายเอนก นาวิกมูล นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์)


                                               สมุดภำพนนทบุรี  7
                                                      Ÿ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14