Page 7 - สมุดภาพนนทบุรี | ประมวลภาพเก่าของจังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวนนทบุรี
P. 7

ค�าน�า


        ค�าน�า            หน้าที่ของหนังสือสมุดภาพคือบันทึกภาพเก่าและสิ่งของที่น่าสนใจไว้เป็น

                   หลักฐาน โดยให้ภาพเป็นพระเอก ตัวหนังสือเป็นรอง

                      จังหวัดนนทบุรีมีหนังสือรวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเองอยู่
                   พอสมควร แต่ยังไม่ค่อยมีหนังสือที่ประมวลภาพถ่ายเก่าโดยตรง หนังสือที่ให้ราย
                   ละเอียดของนนทบุรีไว้ดีมากได้แก่หนังสือชื่อ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
            หนังสือ สมุดภำพเมืองระนอง เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากนำยจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีความ
                   เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี ปกสีเทา พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เล่มต่อมา
        สนใจและเห็นคุณค่าของงานด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ไม่ยิ่งหย่อนกว่างานด้านอื่นที่ต้องบริหารดูแลอยู่ จึงได้
                   คือ นนทบุรีศรีมหานคร โดย นายพิศาล บุญผูก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        อนุมัติให้จังหวัดระนองพิมพ์หนังสือสมุดภาพขึ้นส�าหรับแจกจ่ายไปตามส�านักงาน ห้องสมุด และคนทั่วไปที่สนใจ
                   จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวารสารนนทบุรีสัมพันธ์ ซึ่งจัดพิมพ์ในยุค ๒๕๐๐
            กำรท�ำสมุดภำพ หมายถึงการพิมพ์ภาพถ่ายบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ ตลอดจนงานศิลปะ และข้าวของ
                      นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจทั้งงาน
        ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานโดยใช้อุปกรณ์บันทึกที่มีคุณภาพ
                   ปกครองและงานประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม นายภานุเห็นความส�าคัญของสมุดภาพ
           ที่ผ่านมาเรามักจะพบแต่การรวบรวมข้อมูลเฉพาะด้านงานเขียนเป็นหลัก ภาพเป็นแต่เพียงส่วนประกอบ
                   จึงมอบนโยบายและอนุมัติให้จังหวัดนนทบุรีจัดท�าหนังสือ สมุดภาพนนทบุรี ขึ้นเพื่อ
        ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้าง เล็กบ้างใหญ่บ้าง มีบ้าง ไม่มีบ้าง ไม่ค่อยมีใครสนใจ จะน�าภาพไปขยายหรืออ้างอิงก็ไม่ค่อยได้
                   แจกจ่ายแก่สถานศึกษาและผู้สนใจ จากนั้นก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานกับผู้รู้ ผู้น�า
        เวลาจ�าเป็นต้องศึกษาหน้าตาบุคคล การแต่งกาย ประเพณี หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างละเอียดเช่นเมื่อต้องท�านิทรรศการ
                   ท้องถิ่นต่างๆ ให้ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่คณะท�างานด้วย ซึ่งปรากฏว่าทุกคนให้
        หรือเขียนหนังสือ สร้างละคร ฯลฯ จึงเกิดปัญหา การท�าสมุดภาพจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น ไม่ว่าในระดับต�าบล อ�าเภอ
                   ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
        จังหวัด หรือระดับประเทศ   จังหวัดนนทบุรีอยู่ใกล้ชิดกรุงเทพฯ มาก ขับรถเลยบางโพขึ้นไปไม่กี่นาทีก็เป็น

           เมืองระนองเป็นเมืองที่สวยงามทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ใต้จังหวัดชุมพร และเหนือจังหวัดพังงา ภูเก็ต
                   เขตนนทบุรีแล้ว ค�าว่า “นนทบุรี” ในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ ของหมอบรัดเลย์
        สุราษฎร์ธานี จากความเป็นมาอันยาวนานพอสมควร จึงคาดว่าควรมีภาพถ่ายหรืองานด้านศิลปวัฒนธรรมให้
                   พ.ศ. ๒๔๑๖ แปลไว้ให้ว่าเมืองซึ่งเป็นที่ยินดี ความเป็นมาโดยสรุปของเมืองนนทบุรีคือ
        ประมวลได้บ้าง เหลือแต่การออกส�ารวจและรวบรวมอย่างจริงจัง เพื่อให้เห็นผลเท่านั้น
                   เดิมชื่อ “ตลำดขวัญ” ยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
           เมื่อถึงก�าหนดนัดหมายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะท�างานได้ออกตระเวนเก็บภาพตามบ้านเรือน
                   (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑) เป็นที่ระดมพลและสะสมเสบียงไว้ต่อสู้ข้าศึก
        วัดวาอารามต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็พบว่า จังหวัดระนองมีภาพและข้าวของให้ถ่ายเป็นจ�านวนมาก ภาพถ่าย
                      ตอนที่สุนทรภู่เดินทางโดยเรือไปตามแม่น�้าเจ้าพระยาเพื่อขึ้นไปนมัสการพระ
        ส่วนใหญ่ที่ต้องการนี้ เบื้องแรกเน้นว่ายึดเอาภาพขาวด�ายุคเก่าเป็นหลัก กับอีกประการหนึ่งหนังสือมีหน้ากระดาษ
                   เจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ (สมัยรัชกาลที่ ๓) สุนทรภู่
        จ�ากัด จึงต้องเลือกเก็บภาพยุคเก่ามากไว้ก่อนจะช�ารุดสูญหาย
                   กล่าวใน นิราศภูเขาทอง ว่าจากบางโพที่มีคนญวนขายกุ้งขายปลา แล้วก็ถึงวัดเขมา
           คนระนองเป็นคนสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อแขกผู้มาเยือน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด สนับสนุนให้มีการพิมพ์
                   ภิรตารามซึ่งอยู่ในเขตนนทบุรี ถึงตลาดแก้ว (ประมาณช่วงวัดปากน�้า) ซึ่งไม่เห็นตัว
        สมุดภาพระนองขึ้นแล้ว คณะท�างานก็ออกตระเวนเก็บภาพตามอ�าเภอต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้น�าหรือผู้รู้
                   ตลาดเลย สองฟากฝั่งมีแต่สวนต้นไม้ ต่อจากนี้จึงถึงตลาดขวัญ หรือตัวเมืองนนทบุรี
        ในท้องถิ่นด้วยดี เช่น นำยวิวิทย์ ปันฉิม (โกเหี้ยน) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองระนอง วัย ๘๐ เศษ ช่วยหาเอกสาร
                   ซึ่งมีแพขายเสื้อผ้าและมีเรือมากมาย เข้าใจว่าตัวตลาดนนทบุรีในสมัยโน้นยังมีบ้าน
        เกี่ยวกับระนอง และภาพถ่ายรุ่นรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวไว้ให้ก็อปปี้อย่างเต็มอกเต็มใจ
                   เรือนไม่มากนัก

                      หนังสือ เล่าเรื่องกรุงสยาม ของสังฆราชปัลเลอกัวซ์ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗
                   กล่าวว่าตลาดขวัญเป็นเมืองเล็กๆ มีราษฎรราว ๕๐๐ คน มีเรือนแพร้านค้าเป็นทิวแถว
                   ทั้งสองฝั่งแม่น�้าเต็มไปด้วยบ้านเรือนและเรือกสวนหนาแน่น
                      แต่ก่อนนนทบุรีขึ้นชื่อด้วยเรื่องเรือกสวนและทุเรียน จึงมีคนคุ้นหูกับค�าว่า

                   ทุเรียนเมืองนนท์กันทั้งประเทศ


                                               สมุดภำพนนทบุรี  5
                                                      Ÿ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12