Page 6 - สมุดภาพนนทบุรี | ประมวลภาพเก่าของจังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวนนทบุรี
P. 6

ค�านิยม


         “ระนอง” เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย นอกจาก
      ค�านิยม
      จะมีชื่อเสียงในเรื่องแร่ดีบุกอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้เมืองระนองได้รับความเอาใจใส่ใกล้ชิดจากเมืองหลวงมา
      แต่สมัยอยุธยาจวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว ระนองยังมีแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และโบราณ
          ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางการปกครองของราชอาณาจักร นนทบุรีจึงเป็นเมืองที่มีความส�าคัญ
      สถานอันทรงคุณค่า มีภูมิทัศน์งดงาม และประชาชนมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร และการแต่งกาย
      เป็นล�าดับต้นๆ ของประเทศมาโดยตลอดแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และความส�าคัญทวียิ่งขึ้น
      ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว น่าศึกษา น่าเยี่ยมชมไม่รู้เบื่อ
      ไม่เฉพาะแต่ในช่วงรัชกาลที่ ๑ – ๕ ที่การคมนาคมยังคงอาศัยแม่น�้าเป็นหลักเท่านั้น เพราะนนทบุรีอยู่บนเส้นทาง
          ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ผมเชื่อว่าแผ่นดินระนองมีภูมิหลังอันเก่าแก่ ธรรมชาติระนองมีความ
      ติดต่อระหว่างเมืองหลวงกับจังหวัดทางภาคเหนือ นับแต่พระนครศรีอยุธยาไปจนถึงนครสวรรค์ พิษณุโลก ล�าปาง
      หลากหลาย และผู้คนชาวระนองมีเรื่องราวน่าสนใจมากพอที่จะเป็นต้นทุนส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
      และเชียงใหม่ ประจักษ์พยานบทบาทโดดเด่นต่อเนื่องทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมของ
      เชิงนิเวศและเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ผมจึงยินดียิ่งที่คณะท�างานของคุณเอนก
      จังหวัดนนทบุรี คือศิลปกรรมในวัดเก่าแก่ของหลายต่อหลายชุมชน ที่ได้รับการสร้างและปฏิสังขรณ์โดยเจ้านาย
      นาวิกมูล และคุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารคดีและประวัติศาสตร์เสนอจะด�าเนินการแสวงหา
      และขุนนางในอดีต กับการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเรือนที่ทัดเทียมกันกับกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
      หลักฐานมายืนยันและบันทึกไว้ให้เห็นประจักษ์ โดยเน้นภาพถ่ายเก่า ศิลปวัตถุตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้หายาก
          ความที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จึงเป็นธรรมดาที่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ จะขยายตัว
      นานาที่อยู่ในอาคารบ้านเรือน ในวัด ในย่านร้านตลาด เพราะเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้จังหวัดระนองได้ลงมือ
      มาสู่นนทบุรี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนยากที่คนรุ่นหลังจะเข้าใจลักษณะทางกายภาพและวิถี
      ประมวลข้อมูลอย่างมีคุณภาพด้วยวิธีการท�างานแบบจดหมายเหตุเป็นครั้งแรกๆ
      ชีวิตอันงดงามแต่เก่าก่อน แม้เรื่องราวของนนทบุรีจะได้รับการจดจารและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆ หนาๆ
          ผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�าชุมชน และประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมแก่คณะ
      จ�านวนหนึ่งแล้ว แต่การส�ารวจและประมวลภาพถ่ายเก่ามาจัดพิมพ์เป็นเล่มนั้นยังไม่เคยปรากฏ เพราะภาพถ่าย
      ท�างานในการเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของจังหวัดระนองครั้งนี้ ผมมั่นใจว่าหนังสือ “สมุดภำพเมืองระนอง”
      เป็นหลักฐานส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะภาพถ่ายเก่า รุ่นขาว-ด�า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ผม
      จะช่วยจุดประกายฉายแสงสว่าง ท�าให้เราท่านมองเห็นและเข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมระนองได้ชัดเจน
      จึงเห็นชอบให้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “สมุดภำพนนทบุรี” เพื่อเก็บรักษา ความทรงจ�าร่วมของชาว
      ยิ่งขึ้น สามารถน�าไปต่อยอดให้การศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีวัฒนธรรมของจังหวัด
      นนทบุรี ไว้อย่างเป็นกิจลักษณะ กับตั้งใจจะมอบสมุดภาพนี้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ระนองเกิดสัมฤทธิผลสูงยิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า
      ห้องสมุด สถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน ฯลฯ เพื่อให้สมุดภาพนี้ เป็นที่บันทึกร่องรอยอดีตอันงดงาม ง่าย
      ต่อการสืบค้น และในอนาคตอาจจะน�าไปสู่การผลิตสื่อร่วมสมัย ที่เอื้อต่อการร่วมชื่นชมของคนรุ่นใหม่ด้วย
          ผมขอขอบคุณชาวนนทบุรีทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมในการแสวงหาภาพถ่ายและศิลปวัตถุ

      ที่ทรงคุณค่ามาบันทึกไว้ โดยเฉพาะพระสงฆ์ พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้น�าศาสนา ข้าราชการฝ่ายปกครอง
      ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักปราชญ์และประชาชนคนเก่าแก่ของแต่ละท้องที่ ผม
                                          นำยจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
      เชื่อว่าหนังสือ “สมุดภำพนนทบุรี” จะยังประโยชน์ทั้งแก่ชาวนนทบุรีและแก่สาธารณชนทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์
      ตามเจตนารมณ์                              ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
                                        ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                                             นำยภำนุ แย้มศรี

                                         ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

                                             ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

      4  สมุดภำพนนทบุรี
       Ÿ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11