Page 4 - สมุดภาพนนทบุรี | ประมวลภาพเก่าของจังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวนนทบุรี
P. 4

ชื่อหนังสือ     สมุดภาพนนทบุรี

                           ผู้จัดพิมพ์     จังหวัดนนทบุรี
                           พิมพ์ครั้งที่ ๑   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                           ที่ปรึกษำ      นายภานุ แย้มศรี
                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
                                     นายอ�าพล อังคภากรณ์กุล

                                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
                                     นายชลธี ยังตรง
                                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
                                     นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
                                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
                                     รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง
                           บรรณำธิกำร     นายเอนก นาวิกมูล
                                     นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

                           บรรณำธิกำรผู้ช่วย  นายสุปรีดิ์ ณ นคร
                           กองบรรณำธิกำร    นางวรรณา นาวิกมูล
                                     นางสาวโชติรส เกตุแก้ว
                                     นายวุฒิพงศ์ ท้าวฬา
           ผู้จัดพิมพ์
                           ถ่ำยภำพ       นายพิชญ์ เยาว์ภิรมย์
                           ศิลปกรรม      นางสาวทิษฏยา นาคเนียม

                           ด�ำเนินกำรพิมพ์   บริษัทส�านักพิมพ์ต้นฉบับ จ�ากัด
                                     ๖/๑๔ ซอยวัดบัวขวัญ ๑๘
                                     ถนนงามวงศ์วาน ๒๓
                                     ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง
                                     จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
                                     โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๒-๙๒๐๓


                           พิมพ์ที่      บริษัทพิมพ์ดี จ�ากัด

                           จ�ำนวนหน้ำ     ๒๔๐ หน้า                           © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
                           (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๘
                           Printed in Thailand 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9