Page 10 - สมุดภาพนนทบุรี | ประมวลภาพเก่าของจังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวนนทบุรี
P. 10

พื้นภูมิเมืองนนทบุรี
         จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร มีภูมิประเทศอยู่ใน
      พื้นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้าเจ้าพระยา มีคูคลองจ�านวนมากมาย ทั้ง
      ล�าคลองธรรมชาติ และคลองขุดใหม่ ท�าให้พื้นที่ของนนทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็น
      อู่ข้าวอู่น�้าของไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีต ท�าให้นนทบุรีมีบทบาทส�าคัญเกี่ยวเนื่องอยู่ในหน้า

      ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย

         ด้วยความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกท�าสวนท�านา จึงมีผู้คนเข้ามาตั้ง
      ถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น และมีพัฒนาการเป็นชุมชนใหญ่อย่างต่อเนื่องมา
      ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยชุมชนที่ส�าคัญและเก่าแก่ คือ บ้ำนตลำดขวัญ
      ซึ่งมีผู้คนตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตั้งแต่บริเวณวัด

      หัวเมือง (ต่อมาเป็นวัดร้าง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) จนถึง
      วัดท้ายเมือง

         ครั้นถึงรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพิจารณาว่าชุมชนในย่านนี้มี
      ประชากรหนาแน่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะชุมชนบ้าน
      ตลาดขวัญขึ้นเป็น “เมืองนนทบุรี” พร้อมกับเมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) และเมือง
      นครชัยศรี (นครปฐม) เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร ความตอนหนึ่ง

      ว่า “...ให้เอาบ้านท่าจีน ตั้งเป็นเมืองสาครบุรี ให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรี
      ให้แบ่งเอาแขวงเมืองราชบุรี แขวงเมืองสุพรรณบุรี ตั้งเป็นเมืองนครไชยศรี...”

         เมืองนนทบุรีได้รับการพัฒนาและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอด
      มีการย้ายเมืองจากตลาดขวัญมาอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก มีการตั้งด่านเก็บ
      ภาษีอากร ซึ่งท�าให้เราสามารถพบเห็นศิลปวัตถุในสมัยอยุธยาอยู่ตลอดริมคลองหรือ

      แม่น�้าเจ้าพระยาเดิม เช่น วัดปราสาท วัดค้างคาว และวัดชมภูเวก

         ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรี
      ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๗ พระยาเจ่งได้น�าชาวมอญอพยพเข้ามาพึ่ง
      พระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
      บางพูดและเกาะเกร็ด กลายเป็นชุมชนส�าคัญของชาวมอญในเวลาต่อมา

         เมืองนนทบุรีในยุครัตนโกสินทร์ได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นหัวเมือง
      ส�าคัญ โดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเป็นนิวาสสถาน

      เดิมของสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระราชชนนีในรัชกาลที่ ๓ ท�าให้ราชินิกูล (ญาติฝ่าย
      มารดา) ได้รับการคัดเลือกเข้าไปถวายงานในพระบรมมหาราชวัง
         ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ เมืองนนทบุรีมีพัฒนาการอย่าง

      ก้าวกระโดด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองนนทบุรีศรีมหำอุทยำน และมีการขุดคลอง
      เพิ่มใหม่หลายสาย เช่น คลองมหาสวัสดิ์ คลองทวีวัฒนา คลองพระราชาพิมล อีกทั้ง
      ยังผนวกเมืองนนทบุรีเข้าสังกัดกระทรวงนครบาล และย้ายเมืองมาตั้งอยู่บริเวณ
      ตลาดขวัญ ซึ่งนับว่าเป็นที่ตั้งศาลากลางแห่งแรกของเมืองนนทบุรี
      8  สมุดภำพนนทบุรี
       Ÿ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15