รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1 / 2562

 

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี