• ประชาสัมพันธ์

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  •  ประกาศที่เกี่ยวข้อง

- คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 7451/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยช้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

จัดทำโดย
  
กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0705-6