• ประชาสัมพันธ์

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  •  ประกาศที่เกี่ยวข้อง

- คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 7451/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี

- ประกาศมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยช้อมูล

O32 - O33

- หนังสือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

- แบบรายงานผลการรับทราบ

- แบบรายงานผลการดำเนินการ

-

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 รายงานการรับทราบเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประมงจังวัดนนทบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนนทบ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

 

จัดทำโดย
  
กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0705-6