• ประชาสัมพันธ์

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนนทบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐของจังหวัดนนทบุรี และประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมทำการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

  สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) : ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) : ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ

  •  ประกาศที่เกี่ยวข้อง

- คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 7451/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี

- ประกาศมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยช้อมูล

       O1 โครงสร้างหน่วยงาน

       O2 ข้อมูลผู้บริหาร

       O3 อำนาจหน้าที่

       O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

       O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

       O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

       O8 Q&A

       O9 Social Network

       O10 แผนดำเนินงานประจำปี

       O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

       O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

       O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

       O14 มาตรฐานการให้บริการ

        - หนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

        - แบบฟอร์มคู่มือสำหรับประชาชน

        - คู่มือสำหรับประชาชน

        O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        O17 E-Service

        - ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

        O18 แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

        O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน

        O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

        O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

        O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

        O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล . 

        O28 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี .

        O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต

        O30 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต

        O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- หนังสือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

- แบบรายงานผลการรับทราบ 

- แบบรายงานผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

O34 รายงานการรับทราบเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ้ปองักนการุทจิรต

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนนทบุรี

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

จัดทำโดย
  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0705-6