เอกสารการบรรยายโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 

 
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การเผยแพร่ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนนทบุรี ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

***************************************************

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐของจังหวัดนนทบุรี และประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนนทบุรี 

  

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) : ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนนทบุรี

 

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) : ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ

***************************************************

 

 

- คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3451/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 961/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ฉบับวันที่             พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ฉบับวันที่             พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว 891 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(ดาวน์เอกสาร)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว 1179 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (ดาวน์เอกสาร) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)   
หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว 1695 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  (ดาวน์เอกสาร) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3และ4) 

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.5/ว          ลงวันที่       พฤษภาคม  2564  เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)        

<< โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>

          1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติราชการ

              และในการดำเนินชีวิต

          2. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

          3. โครงการปลุกไฟต้านภัยทุจริต

         4. โครงการประชุมสัญจร

          ***************************************************

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้

>>>> ส่วนที่ 1 : การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 

                            (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

»»»  ตัวชี้วัดที่ 1 : การปฏิบัติหน้าที่
»»»  ตัวชี้วัดที่ 2 : การใช้งบประมาณ
»»»  ตัวชี้วัดที่ 3 : การใช้อำนาจ
»»»  ตัวชี้วัดที่ 4 : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
»»»  ตัวชี้วัดที่ 5 : การแก้ไขปัญหาการทุจริต
>>>> ส่วนที่ 2 : การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 

                            (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

»»»   ตัวชี้วัดที่ 6 : คุณภาพการดำเนินงาน
»»»   ตัวชี้วัดที่ 7 : ประสิทธิภาพการสื่อสาร
»»»   ตัวชี้วัดที่ 8 : การปรับปรุงระบบการทำงาน
>>>> ส่วนที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

                           (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

»»»   ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

»»»   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

                                 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                                 การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                                 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A
O9 Social Network
»»»   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน                              

                                การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                               การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                              การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

        - ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

»»»   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                               แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป

O18 แผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระยะเวลา 6 เดือนแรก
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
                              การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

»»»   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                            การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       ด้านการสรรหา (Recruitment)

        ด้านการพัฒนา (Development)

        ด้านการรักษาไว้ (Retention)

        ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

      - รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

»»»   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       - กิจกรรมที่ 1

       - กิจกรรมที่ 2

       - กิจกรรมที่ 3

»»»   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        - ประกาศจังหวัดนนทบุรี ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

        - รายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลของจังหวัดนนทบุรี

        - การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จาก FACEBOOK : นนทบุรีทูเดย์ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทุรี)

                       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                      แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จัดทำโดย
  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2580-0705-6