โครงสร้าง ก.ธ.จ.นนทบุรี

ประกาศ ของ ก.ธ.จ.นนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ระบบตรวจสอบผลการดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          การขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ.นนทบุรี

          การขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          การขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         

 
                                       

จัดทำโดย
  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0705-6