ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 

ชื่อ - สกุล
นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์
ตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สังกัด กระทรวงมหาดไทย
วุฒิการศึกษา
ศศบ.รัฐศาสตร์ / พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พบ.ม.
การฝึกอบรม
หลักสูตร ผบ.หมวด อส.รุ่นที่ 1/2523
หลักสูตรการข่าวกรองฯปี 2524
หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 31/2524
หลักสูตรการซักถามเชลยศึก ปี 2525
หลักสูตรนาบอำเภอ รุ่นที่ 35/2536
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 38/2541
การดำรงตำแหน่งสำคัญ - ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอุบลราชธานี (2534)
- นายอำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (2539)
- นายอำเภอจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี (2539)
- นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (2540)
- นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (2541)
- นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (2542)
- นายอำเภอเมืองนาราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (2547)
- นายอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (2548)
- ปลัดจังหวัดนารธิวาส จังหวัดนราธิวาส (2549)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (2550)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (2551)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (26 ตุลาคม 2552 – ปัจจุบัน)
ตำแหน่งพิเศษ กรรมการและประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ (2543-2547)
รางวัลประกาศเกียรติคูณ
- รางวัล “นักรบประชาชน” ประจำปี 2524 ได้รับแหวนและใบประกาศเกียรติคุณ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- รางวัลอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2525 จากกรมการปกครอง

- รางวัลผู้บริหารงานเลือกตั้งดีเด่น ประจำปี 2535 วุฒิบัตรจากกระทรวงมหาดไทย

- รางวัลแหวนทองคำ จากกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างส้วมราดน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่กิ่งอำเภอลืออำนาจ ประจำปี 2536
- รางวัลผู้บริหารงานลูกเสือชาวบ้านดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 ณ ทำเนียบรัฐบาล
- รางวัล “นายอำเภอของประชาชน”รองชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2544
ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯ ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2544
- ได้รับโล่รางวัล บุคคลดีเด่นแห่งปี 2545 ด้านการเมืองการปกครอง จาก ฯพณฯ สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2545
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานและประสานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546
- รางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2545 ครุฑทองคำและใบประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 วันข้าราชการพลเรือน
- รางวัล "นายอำเภอของประชาชน"ระดับจังหวัด ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547
- รางวัล "นายอำเภอของประชาชน" ประจำปี 2548 ชนะเลิศระดับภาค (เขต 16,18,19,) ภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
- ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2548