ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 

ชื่อ - สกุล
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
วัน เดือน ปีเกิด
14 พฤษภาคม 2499
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การฝึกอบรม
2525 หลักสูตรปลัดอำเภอ
2526 หลักสูตร ผบ.หมวด อส.
2528 หลักสูตร การข่าวกรอง รุ่นที่ 16
2534 อบรมผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8
2536 หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 35
2540 อบรมผ่ายอำนวยการ อส.ชุดที่ 14
2541 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ 38
2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49
การศึกษาดูงาน - การรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
- การส่งเสริมการลงทุน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
- การแก้ไขปัญหาจราจร ณ ประเทศญี่ปุ่น
- การจัดการความรู้ (Knowledge Managerment) ณ ประเทศมาเลเซีย
เอกสารงานวิจัย 2536 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันปัญหาภัยแล้ง (ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดชลบุรี)
2540 ความคิดเห็นของข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอต่อศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี
2549 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2552 การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองพื้นที่จังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขน้ำเสีย บริเวณคลองส่วย
ประวัติการทำงาน
2522 นักพัฒนาชุมชน 3 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

2523 นักพัฒนาชุมชน 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

2523 ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
2525 ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
2527 ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
2528 ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอุดรธานี
2529 ปลัดอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2533 ป้องกันจังหวัดชลบุรี
2536 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
2539 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
2540 นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
2542 นายอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2543 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี
2545 ผู้อำนวยการส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
2546 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2541 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
2546 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2549 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
2552 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)