จำนวนผู้เข้าชม:

 

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ เรื่อง
1 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 646 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี 
2 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 748 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
3 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 782 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
4 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 786 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) 
5 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 787 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) 
6 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 789 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ระดับอำเภอ
7 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 809 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)
8 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 819 เรื่อง ตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
9 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 820 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี
10 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 888 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6)
11 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 974 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 7)
12 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1051เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8)
13 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1072 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)
14 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1075 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10)
15 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1294 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11)
16 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1295 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12)
+มาตรการสำหรับกิจการบางประเภทที่ได้รับการผ่อนปรน แนบท้ายคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1295/2563
17 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1296 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
18 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1304 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)
19 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1305 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้
20 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1383 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 14)
21 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1465 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15)
22 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1575 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16)
23 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1691 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17)
24 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1862 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18)
25 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2499 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 19)
26 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3782 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20)
27 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3805 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 21)
28 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3874 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 22)
29 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3950 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 23)
30 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3951 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดนนทบุรี
31 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24)
32 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)
33 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 5/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26)
34 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 6/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27)
35 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 36/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 28)
36 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 260/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)
37 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 332/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 30)
38 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 347/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31)
39 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 520/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32)
40 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 548/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33)
41 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 915/2564 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของจังหวัดนนทบุรี
42 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 981/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34)
43 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35)
44 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1031/2564 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี
45 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1045/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36)
46 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37)
47 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1145/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38)
48 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1202/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39)
49 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1294/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40)
50 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1351/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)
51 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1368/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42)
52 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1440/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43)
53 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1461/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44)
54 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1488/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45)
55 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1558/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46)
56 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1638/2564 เรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเภทที่พัก คนงานก่อสร้าง
57 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1649/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47)
58 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1707/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48)
59 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1755/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49)
60 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1821/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 50)
61 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1796/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51)
62 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1828/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 52)
63 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1859/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 53)
64 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1905/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 54)
65 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1948/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 55)
66 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1949/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 56)
67 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1965/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 57)
68 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1998/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 58)
69 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2052/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 59)
70 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2126/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 60)
71 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2273/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 61) ผ่อนปรนสถาบันการเงิน ในห้าง-ศูนย์การค้าฯ
72 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2415/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 62)
73 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2852/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 63)
74 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2990/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 64)
75 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3179/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 65)
79 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3490/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 66)
80 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3662/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 67)
81 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3734/2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม
82 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)
83 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 45/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)
84 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 143/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69)
85 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 470/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 69 (แก้ไขเพิ่มเติม)
86 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 886/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปินสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 70)
87 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1109/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปินสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 71)
88 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1225/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปินสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 72)

คำสั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว ประเภทที่พักคนงานก่อสร้าง

ลำดับที่ เรื่อง
1 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1238/2564 เรื่องการมอบอำนาจในการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเภทื้พักคนงานก่อสร้าง
2 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว ประเภทที่พักคนงานก่อสร้าง (ฉบับที่ 1)
3 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว ประเภทที่พักคนงานก่อสร้าง (ฉบับที่ 2)
4 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว ประเภทที่พักคนงานก่อสร้าง (ฉบับที่ 3)
5 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว ประเภทที่พักคนงานก่อสร้าง (ฉบับที่ 4)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี/ มาตรการควบคุม/ มาตรการพึงปฎิบัติ/ ขอความร่วมมือ/ ข้อปฏิบัติ
ลำดับที่ เรื่อง
1 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)
2 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 2)
3 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 3)
4 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 4)
5 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 5)
6 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
7 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 2)
8 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 3)
9 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 5)
10 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 6)
11 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 7)
12 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 8)
13 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การมอบหมายภารกิจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จังหวัดนนทบุรี
14 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
15 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี
16 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว4675 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 63 เรื่อง ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
17 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว4820 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
18 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว4863 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
19 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว4843 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 63 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2
20 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว4864 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
21 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว4953 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการในการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศการปีใหม่ 2564
22 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว3792 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 63 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
23 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5066 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5162 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 63 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5135 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
26 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5161 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
27 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5183 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย
28 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5184 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 63 เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป้นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว5185 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
30 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว37 ลงวันที่ 5 มกราคม 64 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
31 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
32 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว58 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งแบบหนังสือคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แบบหนังสือคำเตือนฯ และแบบหนังสือคำสั่งเพื่อยกเลิกคำสั่งฯ
33 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว83 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการการตรวจคัดกรอง บุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุง)
34 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว109 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว160 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564
35 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/500 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
36 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว172 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
37 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว117 ลงวันที่ 16 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
38 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว213 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
39 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว214 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว287 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
40 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว242 ลงวันที่ 20 มกราคม 63 เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย
41 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วยที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว279 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 แนวทางปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
42 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว380 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
43 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว382 ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 เรื่องข้อราชการสำคัญของการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
44 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว394 ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 เรื่องคำสั่งและประกาศจังหวัดนนทบุรี
45 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว438 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องข้อราชการสำคัญของการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
46 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ0017.3/ว439 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์ผ่อนผั นการเดินทางของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก เพื่อไปฝึกงานในโรงพยาบาล
47 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว454 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
48 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว474 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-19
49 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว528 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
50 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เสี่ยงวภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Loca; Quarantine)(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
51 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว579 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
52 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว632 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 22/2564
53 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว648 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
54 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว681 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การออกประกาศกระทรวง มหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก
55 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว736 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
56 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว814 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย(ศูนย์โควิดฯ มท.)
57 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
มาตรการการเข้าออกของจังหวัด
ลำดับที่ เรื่อง

1

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1296 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันฯ สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

2

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1305 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้

3 หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.3/ว83 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการการตรวจคัดกรอง บุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุง)

4

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

5

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

6

7

ข้อมูลสถานการณ์ (ข้อมูลจาก สสจ.นนทบุรี)

 

 
ช่องทางการติดต่อ

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด
รองผู้ว่าฯ นนทบุรี ลง​พื้นที่​ตรวจ กำชับ และแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน​และควบคุม​การแพร่ระบาด​ของ​โรคติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ (COVID-19)​ ของผู้ขับรถสาธารณะ
ผู้ว่าฯ นนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว ตามมาตรการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงสูง (ตลาดบางใหญ่ ซิตี้)
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน

จัดทำโดย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0705-6