จำนวนผู้เข้าชม:

 

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ เรื่อง
1 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 646 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี 
2 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 748 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
3 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 782 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
4 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 786 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) 
5 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 787 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) 
6 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 789 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ระดับอำเภอ
7 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 809 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)
8 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 819 เรื่อง ตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
9 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 820 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี
10 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 888 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6)
11 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 974 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 7)
12 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1051เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8)
13 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1072 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)
14 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1075 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10)
15 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1294 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11)
16 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1295 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12)
+มาตรการสำหรับกิจการบางประเภทที่ได้รับการผ่อนปรน แนบท้ายคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1295/2563
17 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1296 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
18 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1304 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)
19 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1305 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้
20 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1383 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 14)
21 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1465 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15)
22 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1575 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16)
23 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1691 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป้นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17)
24 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1862 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18)
25 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2499 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 19)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี/ มาตรการควบคุม/ มาตรการพึงปฎิบัติ/ ขอความร่วมมือ
ลำดับที่ เรื่อง
1 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)
2 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 2)
3 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 3)
4 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 4)
5 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 5)
6 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
7 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 2)
8 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 3)
9 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 5)
10 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 6)
11 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ (ฉบับที่ 7)
มาตรการการเข้าออกของจังหวัด
ลำดับที่ เรื่อง

1

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1296 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันฯ สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

2

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1305 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้

ข้อมูลสถานการณ์ (ข้อมูลจาก สสจ.นนทบุรี)

ช่องทางการติดต่อ

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด
3 มิถุนายน 2563 เปิด “ตู้ปันสุข” ชุมชนวัดชลอ ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
1 มิถุนายน 2563 ร่วมแจกอาหาร 1,000 ชุด จากหน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ หมู่บ้านพระปิ่น3 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ “หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครนนทบุรีมอบถุงยังชีพ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอิเกีย บางใหญ่
18 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอิเกีย บางใหญ่
18 พฤษภาคม 2563 รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,000 หลอด จาก นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
18 พฤษภาคม 2563 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ออกตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์ เรื่องร้องเรียนตลอดคอกม้า ต.บางสีทอง
 

จัดทำโดย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0705-6