การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

1

ปรับปรุงการมอบอำนาจ ว5152

2

คำสั่ง 2911 มอบอำนาจ

3

ผนวก ก มอบหมายรอง ผวจ. กำกับดูแล

4

ผนวก ข มอบหมายรอง ผวจ. บูรณาการ - อำเภอ

5

ผนวก ค รอง ผวจ. ในการสั่งการ อนุมัติ

6

ผนวก ง มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ

7

ผนวก จ มอบหมายนายอำเภอ

8

ผนวก ฉ การจัดซื้อจัดจ้าง

9

ผนวก ช นพ.สสจ - ผอ.รพ.

10

คำสั่ง 2912 พาณิชย์จังหวัด

11

คำสั่ง 2913 ผู้รักษาราชการแทน