สำรวจหน่วยงาน Application ในจังหวัดนนทบุรี
(https://apps.go.th/CategoryPage.aspx)

ที่

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ Application

ลักษณะการใช้งาน

QR Code

1

ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี

Amphoe Mobile

แอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูลอำเภอเพื่อการบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้มากที่สุดจากการได้รับบริการจากภาครัฐ

D.DOPA

แอปพลิเคชันพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) สามารถใช้บริการภาครัฐด้วย 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' ได้ทันที

Dopa Plus

1. ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของทางกรมการปกครอง
2. ให้บริการด้านการเดินทาง

DopaHelp

เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการข่าวสาร ศูนย์บริการ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของกรรมการปกครอง ให้สู่ประชาชน

3

ที่ดินจังหวัดนนทบุรี

e-QLands

ยื่นจองคิวฝ่ายทะเบียน- ยื่นจองคิวฝ่ายรังวัด- แนบไฟล์เอกสาร รูปถ่าย ประกอบการจองคิว- แจ้งเตื่อนสถานะการยืนจองคิว ทะเบียน/รังวัด

 

 

LandsMaps

การตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด หรือสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง และแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด

 

5

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

DLA

เพื่อการติดต่อสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงข้อมูล การติดต่อกับผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
1.หนังสือราชการ
2.ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

 

6

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

Smart Survey

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในรูปแบบแอปพลิเคชัน

7

สนง.ปภ.จ.นบ

Traffy Fondue

แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ไฟส่องสว่าง ถนนชำรุด ฯลฯ
โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ ไปให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงยังสามารถติดตามปัญหาเพื่อดูการอัพเดทการทำงานได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง

8

สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

CovidNont

ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการในสถานประกอบการหรือการประกอบการระบุว่า ท่านเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ
มีไข้หรือไม่มีไข้ ใช้โปรแกรม​นี้ส่องที่
QR code ของร้านหรือสถานประกอบการ

10

สนง.พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

PROTECT-U

ช่องทางสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้เข้าถึงบริการการช่วยเหลือคุ้มครอง โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อขอรับการช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านการแจ้งรายละเอียดข้อมูลหรือการแจ้งพิกัดบนแผนที่ที่ตนเองอยู่ในขณะนั้นให้เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. รับทราบข้อมูล เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียงให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

13

สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี

DOAE FRAMBOOK

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

16

สนง.ขนส่งจังหวัดนนทบุรี

DLT Smart Services

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของกรมฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และแผนที่เส้นทางจุดให้บริการของกรมการขนส่งทางบก

17

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

Nature4Thai

รายงานข้อมูลสถานการณ์ประจำวันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามตรวจสอบจุดเกิดภัยพิบัติ หรือแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติในอนาคตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

18

สนง.พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

DBD e-Service

เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล
- สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล เช่น เลขทะเบียน ชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานะ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้ง หมวดหมู่ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่งงบการเงิน กรรมการของนิติบุคคล โดยสามารถค้นจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล
- สามารถดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
- สามารถดูข้อมูลสถานที่ให้บริการ

19

สนง.คุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี

DOP App

บริการประชาชนให้ความสะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อติดต่อกับกรมคุมประพฤติ
- สำหรับแนะนำภารกิจที่กรมคุมประพฤติบริการแก่ประชาชน
- สำหรับแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่างๆของผู้ถูกคุมประพฤติ

- สำหรับศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมคุมประพฤติ
- และช่องทางการติดต่อกรมคุมประพฤติ

21

สนง.บังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

Led Property App

โปรแกรมค้นหาทรัพย์ทอดตลาดของกรมบังคับคดี ใช้ค้นหาทรัพย์ที่มีการประกาศขายทอดตลาด โดยสามารถค้นหาได้จากสถานที่ตั้งทรัพย์ หรือเลขคดีแดง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดภาพและสถานที่ตั้งทรัพย์ และวันที่ขายทรัพย์ (Led Property)

 

23

สนง.จัดหางานจังหวัดนนทบุรี

Smart Labour

มี 4 บริการประกอบด้วย
1.ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
2.ตรวจสอบเงินสะสม(กรณีชราภาพ)
3.ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงาน
4.กำหนดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

24

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี

Smart Labour2

เป็นการให้บริการด้านแรงงานแบบบูรณาการระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ Smartphone/Tablet รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ดังนี้

- ค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศและสมัครงานผ่านระบบได้ทันที

- ค้นหาและสมัครหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

- ค้นหาและสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

25

สนง.ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

SSO Digital Library

ห้องสมุดสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

26

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

CPOT

แอปพลิเคชัน โดยกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย และยังสามารถค้นหาทรัพยากร วัตถุดิบและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

 

Cultural Map AR

นำข้อมูลรากวัฒนธรรมที่ได้คัดสรร มาจัดทำข้อมูลเสมือนจริง (AR technology, Augmented Reality) ที่สามารถใช้ประโยชน์ ในด้านการศึกษา การส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

 

Thai Culture AR

เป็นแอปพลิเคชันที่นำเทคโนโลยีARเข้ามาใช้ในการท่องเที่ยวไทยและศึกษาวัฒนธรรมไทย

ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและเพลิดเพลินมากขึ้น

ด้วยสื่อวีดีโอภาพ กราฟฟิกและเสียงต่างๆ

Culture4UPlus

- ปฏิทินวัฒนธรรม แสดงข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรมที่น่าสนใจ

- องค์ความรู้ แบ่งปันข้อมูลเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

- แนะนำ/กิจกรรม ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที ทุกที ทุกเวลา

- แจ้งเตือนการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม

28

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Nonthaburi Guide

แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รองรับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในจังหวัดนนทบุรี

NonthaburiAR

แอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยวนนทบุรี ด้วยเทคโนโลยี AR Marker สามารถรับชมวีดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 3D Model วีดีโอแนะนำจุดเด่นจังหวัดและอำเภอต่างๆของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงมีวีดีโอแนะนำความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

29

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

NBT TV Thailand

แอพพลิเคชัน รายงานข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

31

สนง.สถิติจังหวัดนนทบุรี

THAI STAT

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจาก https://apps.go.th/CategoryPage.aspx