โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี

                นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้อง Richmond Balloom 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ จำนวน 350 คน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 254,010 บาท

  

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

                    กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดร. ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย"  โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยและป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย ด้วยการสร้างทัศนคติ กระตุ้นให้เกิดค่านิยมในการรักษาวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

        

                       กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของจังหวัดนนทบุรี วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายหัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) "เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือการประเมินสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตและสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

        

เอกสารประกอบการบรรยายฯ 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง

- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

- สาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561