คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บรรยายสรุปจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ทำเนียบส่วนราชการ
(Download Excel)
วันฉัตรมงคล

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันจันทรืที่ 5 พฤษภาคม 2557
Google
 
 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สำรวจความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกอบการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการ
 ประกาศราคาแนะนำ ปุ๋ยและยา จังหวัดนนทบุรี ปี 2557
 การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
 เชิญประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ตัวอย่างรายงานลักษณะสำคัญองค์การ
 การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ(Enhanced External Counter Putsation) จำนวน 3 เครื่อง
 ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงทบ.บฉ 5701 นบ. จำนวน 2 คัน
 สอบราคาจ้างจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์ ประจำปี 2557
 สอบราคารองรับถังขยะมูลฝอยแบบพลาสติก(ถังขยะอันตราย)สีส้ม
 ยกเลิกประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างภานในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 10 โครงการ(โครงการที่ 1,3,4,5,6,7,8,10)
 สอบราคาจัดซื้อโต้ะเก้าอีี้ครู ระดับ 6-6 จำนวน 25 ชุดให้กับโรงเรียนนนมบุรีวิทยาลัย รร.ในสังกัด อบจ.นบ.
 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้โครงการแข่งขันกิฬานักเรียน จ.นนทบุรี ประจำปี 2557 ระหวา่งวันที่ 15-19 ส.ค. 57 สนามกิฬา จ.นนทบุรีและสนามกิฬาอื่นๆใน จ.นนทบุรี
 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพรร้อมน้ำมัน ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง(ไป-กลับ) เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเคลือข่ายการจัดระเบียบสังคม ป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนใน จ.น
 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา รายการวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ
 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา รายการวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 94 รายการ
 
 
นายครรลอง ยุทธชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
นายพรชัย สังวรเจต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
 
 
พยากรณ์อากาศ
   
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us: Tel. 0 2580 0705-6 Email:nonthaburi@moi.go.th